acarkon_logo_beyaz

Horozluhan Mahallesi Aşkale Sk. No 19, 42300 Selçuklu/Konya

+90 332 233 0224

bilgi@acarkon.com

Sosyal Medya


Verisi Toplanan Taraflar

Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz ile iş ilişkisinde olan aşağıda belirttiğimiz taraflarımızın verilerini toplanmaktayız. Bunlar;

•Çalışanlarımız ve Çalışan adaylarımız

•Çalışan ve çalışan adaylarımızın aile bireyleri ve yakınları,

•Müşterilerimiz,

•Tedarikçilerimiz,

•Danışmanlarımız,

•İş ortaklarımız,

•Hissedarlarımız,

•Şirket yetkililerimiz,

•Şirket vekillerimiz,

•Sözleşme ilişkisinde bulunduğumuz kişi/kişilerin ve çalışanları,

•Hukuki işlemlerin muhatabı olan kişiler,

•Anket katılımcıları,

•Ziyaretçilerimiz,

Şirketimizin Taraflardan Topladığı ve İşlediği Veriler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6. Maddesi kapsamında Şirketimiz taraflarından aşağıda belirtilen verileri toplamakta ve işlemekteyiz. Bunlar;

•Aile ve sosyal yaşantı bilgileri,

•Eğitim ve öğretim bilgileri,

•İstihdam bilgileri,

•Talep/şikâyet yönetimi ile ilgili bilgileri,

•Hukuki işlere ilişkin bilgileri,

•Etik değerlere ve hukuka uyuma ilişkin bilgileri,

•Finansal bilgileri,

•Denetim bilgileri,

•Elektronik medya kullanımı bilgileri,

•Sağlanan ve temin edilen mal ve hizmetlerle ilgili bilgiler,

•İş aktiviteleri bilgileri,

•Ticaret ve diğer lisans ve izinlerle ilgili bilgiler,

•Fiziksel mekân güvenlik bilgileri,

•Görsel ve işitsel bilgiler (fotoğraf, kamera, ses kayıtları),

•Telekomünikasyon kayıtları,

•E-posta ve bilgi sistemleri hizmetleri kullanım kayıtları,

•Giriş kayıtları,

•Sağlık raporları ve sağlık bilgileri,

•Biyometrik veriler ve

•Adli sicil kayıt bilgileri

Şirketimizin Veri Toplama Amaçları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6. Maddesi kapsamında aşağıda belirttiğimiz Şirket amaçlarımızı, ilgili amaçlar ile sınırlı olmak kaydı ile gerçekleştirebilmek için veri toplamakta ve işlenmekteyiz. Bunlar;

•Şirketimizin ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.

•Ticari faaliyetlerine bağlı iş süreçleri yerine getirebilmesi,

•İş ortakları ve/veya tedarikçileri ile olan ilişkilerin yönetimi ve yürütülmesi,

•Şirketimizin web sitelerinin teknik olarak yönetimi,

•Müşteri yönetimi ve şikayetlerin takibi,

•Ürün anketleri ve Şirketimize gönderdiğiniz soruların takibi,

•Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

•Ürün ve/veya hizmetlerin satış, pazarlama, satış sonrası süreçlerinin planlanması ve icrası,

•Ürün ve hizmetlerin içerikleri konusunda bilgilendirme yapılması,

•Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak suretiyle ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,

•Yarışma, etkinlik ve diğer organizasyonların yürütülmesi,

•Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerle hukuki ve ticari ilişkilerin yürütülmesi ve bu ilişkilerin güvenliğinin temini,

•Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar,

•Çalışan idaresi ve yönetimi,

•Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetiminin sağlanması,

•Lojistik faaliyetlerinin planlanması,

•İtibar araştırma süreçlerinin yürütülmesi,

•Etik değerlere ve hukuka uyum ve hukuki iş ve prosedürlerin yürütülmesi,

•Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,

•İnsan Kaynakları ve personel alım süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi,

•İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,

•Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütümü ile Şirketimizin teşviklerden faydalanabilmesinin sağlanması,

•Kurumsal iletişim ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,

•Bilgi güvenliği yönetimi hizmetlerinin yürütülmesi,

•Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, denetimi ile müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

•Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

•Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

•Bilginin elde edilmesi esnasında ilgili kişiye bildirilecek sair amaç ya da amaçlarla

•İlgili mevzuatın gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere,

Şirketimiz Tarafından Amaçları Dahilinde Toplanan ve İşlenen Verilerin Aktarımı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8 ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda detayları verilen amaçlarımız dahilinde iştiraklerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız (yalnızca anonim olarak), kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişiler ve diğer kişilerle paylaşılabilecektir.

Şirketimiz Tarafından Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde kişisel veri sahiplerinin açık rızaları alınarak sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından, bu aydınlatma belgesinde belirtilen amaçlar dışında işlenmeyeceğini, saklanmayacağını ve yurt içinde ve yurt dışında bulunan 3. kişilere aktarılmayacağını temin ederiz.

Şirketimiz Tarafından Toplanan Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince, ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanmakta ve sonrasında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. Maddesine uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

Şirketimiz Tarafından Toplanan ve İşlenen Verilerinizin Güvenliği

Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla yönetimimiz tarafından teşvik edilen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001 Standardı ve iyi uygulaması kitapçığı 27018) teknik ve idari tedbirlerini, Kişisel Veri Koruma Yönetim Sistemi (Bureau Veritas – Veri Koruma Teknik Standardı, BS 10012 Veri Koruma Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi Standardı) gereklilikleri ve ayrıca KVKK kurulu tarafından yayımlanmış Kişisel Veri Güvenliği Rehberi gereklilikleri sürekli işletilmekte ve sürekli iyileştirme kapsamında geliştirmektedir.

Verisi Toplanan ve İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İlgi Kişinin Hakları Çerçevesinde Başvuru Yöntemleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018, 30356 Sayılı yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” istinaden aşağıda ki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;

1. Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.

2. Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası eğer değil ise Uyruğu ile birlikte Pasaport numarası veya var ise Kimlik numarası.

3. Başvuru sahibinin, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.

4. Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.

5. Başvuru sahibinin, talep konusu.

6. Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.

Başvuru Yöntemleri;

1. Başvuru sahibi, şahsen ACARKON adresine « Başvuru Formu » doldurarak kapalı zarf ve zarfın üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile danışma ofisine elden tutanak ile teslimat yapabilir.

2. Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile ACARKON adresine tebligat çekebilir fakat tebligat zarfı üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ibaresi eklenmelidir.

3. 5070 Sayılı Elektronik imza kanununda tanımlı olan «Güvenli Elektronik İmza» ile başvuru sahibi şahsen şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta adresine « acarkonyapi@hs01.kep.tr » konu kısmına «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile başvuru yapabilir.

İnternet Sitesinin İçeriğinde Yer Alan/Yer Alacak Üçüncü Kişilere Ait Bağlantılar Hakkında

ACARKON YAPI İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.. ve/veya yetkilileri, resmi web sitesindeki bağlantılar aracılığıyla ulaşacağınız üçüncü kişilere ait web sitelerinin gizlilik ilkeleri hakkında bir garanti vermez, bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, ziyaret ettiğiniz sitelerin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmenizi öneririz.

Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kullanıcı veya Kullanıcılar Web Sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri « acarkonyapi@hs01.kep.tr » adresine ulaşarak yapabileceksiniz.

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politika Belgesi’nde belirtilen amaçlar ve kişisel verilerinizi edinme yöntemleri uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kanun md. 11 doğrultusunda sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için « acarkonyapi@hs01.kep.tr » adresine mail atarak, bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.